top of page

Algemene voorwaarden

white_logo_transparent_background_edited.png

1             Toepasselijkheid

 

1.1        

Advocaat Soekhai, handelend onder de naam Advocaat Soekhai, is een onderneming, een eenmanszaak die zich richt op het uitoefenen van het beroep van (straf- en slachtoffer)advocaat. Advocaat Soekhai is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het register van de KvK onder 84765992.

 

1.2        

Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Advocaat Soekhai haar werkzaamheden uitvoert als advocaat en zijn van toepassing op alle opdrachten – waaronder ook vervolg- en aanvullende opdrachten – die cliënt (hierna: opdrachtgever) bij Advocaat Soekhai neerlegt en door haar worden geaccepteerd.

 

1.3        

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die worden verricht door de door Advocaat Soekhai ingeschakelde medewerkers of derden.

 

1.4         Advocaat Soekhai is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

2             Overeenkomst

 

2.1        

Er komt een overeenkomst tot stand tussen Advocaat Soekhai en de opdrachtgever op het moment dat Advocaat Soekhai de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard.

 

2.2        

De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en mogelijk nog andere afspraken die Advocaat Soekhai schriftelijk met de opdrachtgever maakt. Onder schriftelijk wordt verstaan op papier (hard-copy) of via een e-mailbericht.

 

2.3        

De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel Advocaat Soekhai als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.

 

3             Factuur

 

3.1        

In beginsel worden de facturen van Advocaat Soekhai opgesteld op basis van de tijd die is besteed aan een opdracht, vermeerderd met uurtarief, verschotten en belasting.

 

3.2        

De verrichten werkzaamheden worden na het einde van de overeenkomst of tussentijds door Advocaat Soekhai aan de opdrachtgever gedeclareerd.

 

3.3        

Advocaat Soekhai is vrij om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever. Voorschotten zullen achteraf na het voltooien van de opdracht worden verrekend.

 

4             Betaling

 

4.1        

De opdrachtgever dient de facturen te betalen op basis van de gegevens zoals weergegeven op de factuur van Advocaat Soekhai, tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

 

4.2        

Er geldt een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 

4.3        

Betaalt de opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn, dan zal Advocaat Soekhai de opdrachtgever een eenmalige betalingsherinnering sturen met daarin een termijn van 14 dagen om de factuur alsnog te betalen.

 

4.4        

Nadat de termijn van 14 dagen ongebruikt is verstreken, verkeert de opdrachtgever in verzuim en heeft Advocaat Soekhai recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een minimumbedrag van €40,-- zal gelden. Daarnaast maakt Advocaat Soekhai vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

 

5             Aansprakelijkheid

 

5.1        

De aansprakelijkheid van Advocaat Soekhai is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering te vermeerderen met het eigen risico onder de verzekering.

 

5.2        

Advocaat Soekhai is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade.

 

5.3        

De opdrachtgever is gehouden Advocaat Soekhai te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de door Advocaat Soekhai uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

 

5.4        

Elke aanspraak die een opdrachtgever meent te hebben op Advocaat Soekhai vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het moment dat de opdrachtgever bekend werd of had moeten zijn met het bestaan van deze (of andere) vorderingsrechten.

 

6             Waarneming

 

6.1        

Indien Advocaat Soekhai onverhoopt gedurende geruime tijd niet zelf in staat is de praktijk uit te oefenen, zal de praktijk worden waargenomen door mr. Kartal advocaat te Amsterdam.

 

7             Klachtenregeling

 

7.1        

Indien u een klacht heeft, verwijs ik u naar de kantoorklachtenregeling die op de website is gepubliceerd.

 

8             Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

8.1        

Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Advocaat Soekhai en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

8.2        

Mocht er een geschil ontstaan tussen Advocaat Soekhai en de opdrachtgever waar partijen onderling niet uitkomen, dan dient het geschil te worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

9            Geen Stichting derdengelden

9.1

Advocaat Soekhai maakt geen gebruik van Stichting derdengelden

bottom of page